กสร. ติวเข้มนายจ้างลูกจ้างในกรุง ป้องกันอัคคีภัย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ติวเข้มกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยและไฟฟ้าให้นายจ้าง ลูกจ้าง สถานประกอบกิจการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน มุ่งเป้าแรงงานความปลอดภัย ลดอัตราการประสบอันตรายอย่างยั่งยืน

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวในฐานะประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย และไฟฟ้า) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่า กระทรวงแรงงาน โดยพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้างในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน โดยได้กำหนดให้นโยบาย Safety Thailand เป็นนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยและไฟฟ้าซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตและทรัพย์สินของนายจ้าง ลูกจ้าง ดังนั้น กสร. จึงได้จัดการประชุมปฏิบัติการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย และไฟฟ้า) ขึ้น เพื่อสร้างมาตรการการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องจากสถานประกอบกิจการในพื้นที่เขตพญาไท ราชเทวี ห้วยขวางและดินแดง จำนวน 80 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการประเภทโรงแรม สถานประกอบกิจการที่ตั้งบนอาคารสูงที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

นายทศพล กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ กสร. ได้ดำเนินการให้มีการจัดตั้งเครือข่ายความปลอดภัยในรูปแบบของชมรมความปลอดภัยในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 10 พื้นที่ ร่วมกันเฝ้าระวังความปลอดภัยในการทำงาน และขับเคลื่อนงานความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือให้เกิดความปลอดภัย ลดอัตราการประสบอันตราย และร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานได้อย่างยั่งยืน