รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาเรื่อง “ธนาคารเวลา” ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑

วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) เป็นวิทยากรเสวนานโยบาย เรื่อง “ธนาคารเวลา : สร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน” ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง BB๒๐๒ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ภายใต้ชื่อประเด็นหลักของงาน “รู้เท่าทันสุขภาพ ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ” โดยมีวัตถุประสงค์ของการเสวนา ดังนี้

๑) เพื่อให้ผู้ร่วมเวทีเสวนา รับทราบที่มาของนโยบายและการดำเนินงานของธนาคารเวลาในประเทศไทย และต่างประเทศ

๒) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนธนาคารเวลาในประเทศไทย

๓) เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในสังคมเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับจิตอาสารวมถึงจิตใจของคนในประเทศให้เป็นสังคมไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุ

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมรับฟังในเวที เสวนา ประกอบด้วย สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่มาจากภาคราชการ  วิชาการ และประชาสังคมกว่า ๑๐๐ คน

วิทยากรประกอบด้วยบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ จากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ

๑) นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ (รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ)

๒) นางภรณี ภู่ประเสริฐ (ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส.)

๓) ผศ.ดร.เนตร  หงษ์ไกรเลิศ (นักวิจัย จากสถาบันสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล)

๔) ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ (นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยสยาม)

๕) นายสุบรรณ ผ่องกมล (นายกเทศมนตรี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร)

๖) นางวิยะดา เขื่อนแปด (นักพัฒนาชุมชน อบต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่)

และ ๗) นายสัญญา คุณากร (ผู้ดำเนินรายการ)

โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ (นางสาวกนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร

กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และ https://www.facebook.com/dop.go.th/, https://www.facebook.com/OlderDOP