สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ จัด กิจกรรมวันดินโลก ปี 2561 ” Be the Solution to Soil Pollution

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ จัด กิจกรรมวันดินโลก ปี 2561 ” Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน จนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและเป็นวิถีที่นำไปสู่ความปลอดภัยและความมั่นคงทางด้านอาหาร การขจัดความอดอยากหิวโหยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยมี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด มีประชาชนสนใจเข้าร่วมราว 700 คน