กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จับมือ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สานต่อความร่วมมือ ติดอาวุธผู้ประกอบการไทยสู่สากล

12 ธ.ค. 61 – นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยภายหลังจากการร่วมลงนาม ในบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย” ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กับนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เพื่อสานต่อความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ของไทย ให้พร้อมก้าวสู่เวทีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว เป็นการลงนามเพื่อสานต่อความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานที่ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2559 โดยได้ขยายขอบเขตความร่วมมือเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของทั้งสองฝ่ายในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพิ่มมากขึ้น ครอบคลุมความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่สำคัญ อาทิ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการให้บริการของทั้งสองหน่วยงาน การบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลในด้านการค้าและการลงทุนที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการให้บริการทางเงิน การสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้และความเข้าใจเชิงลึกด้านการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ และการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศด้วยช่องทางการค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการไทยในทุกระดับ รวมทั้งผู้ประกอบการในกลุ่ม Startup ซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยตามนโยบาย THAILAND 4.0 ของรัฐบาล

กรมและ EXIM BANK มีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือดังกล่าว จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ พร้อมกับติดอาวุธทางปัญญาให้กับผู้ประกอบการไทยเพื่อให้สามารถก้าวเข้าสู่เวทีเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศได้อย่างมีศักยภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายของทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันต่อยอดขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในด้านการส่งออกและขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

***************************************************

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ