“ปลัดแรงงาน”นำเครือข่าย“ดวงตาแรงงาน”ประกาศเจตนารมณ์รวมพลังต่อต้านทุจริต

“ปลัดแรงงาน”นำเครือข่าย“ดวงตาแรงงาน”ประกาศเจตนารมณ์รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วม ในมิติใหม่ พัฒนาความร่วมมือ ภาครัฐ ประชาชน ป้องกัน ยับยั้ง เฝ้าระวังในระดับพื้นที่ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบให้หมดไปจากสังคมไทย

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” และนำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงแรงงาน รวมพลังเครือข่ายแรงงานร่วมต้านทุจริต” ณ โรงแรม อะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพ โดยกล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องเร่งผลักดันและรวมพลังสร้างจิตสำนึกของคนในชาติ ร่วมสกัดกั้นและพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ การสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน จึงเป็นกลไกสำคัญในการปลูกจิตสำนึกในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตที่ยั่งยืน สร้างความตระหนักร่วมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ และยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ได้ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลไกตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้พยายาม ปรับปรุง และเสริมสร้างกลไก รวมทั้งกำหนดมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกมิติ จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นายจรินทร์ฯ กล่าวต่อว่า ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้จัดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน”ขึ้น เพื่อเป็นมิติใหม่แห่งแนวทางการมีส่วนร่วมพัฒนาความร่วมมือและบูรณาการการทำงานระหว่างภาคราชการ ประชาชน ในการป้องกัน ยับยั้ง และเฝ้าระวังการทุจริตในระดับพื้นที่ ซึ่งคงไม่มุ่งหวังที่จะใช้การลงโทษผู้กระทำผิดจากการทุจริตเพียงอย่างเดียว เนื่องจากหากเกิดการทุจริตขึ้นแล้ว ทำให้สูญเสียงบประมาณ และล่าช้าในการสร้างความเจริญของประเทศ รวมทั้งความน่าเชื่อถือและเกียรติภูมิของชาติในสายตาต่างชาติอีกด้วย ซึ่งเมื่อเครือข่ายการมีส่วนร่วมได้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ จะทำให้เกิดความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างชาติ พัฒนาที่มีคุณธรรม เพื่อแก้ไชปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปจากสังคมไทยต่อไป

——————————–
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/ชาญชัย ชาวหนองเพียร – ภาพ