💠พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ ”โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด”

กิจกรรม สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ติดตาม สนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ”โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด” กิจกรรมที่ 2.1 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล แปลง

– นายสมบูรณ์ กมลเลิศ หมู่ที่ 8 ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

– ขนาดพื้นที่ 15 ไร่

โดยมี นายกรกฎ บุญญามิ่ง นายอำเภอหนองฮี และนางสาวพิศมัย ปิ่นบุตร พัฒนาการอำเภอหนองฮี ทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองฮี ทีมงานนายช่างผู้ควบคุมงานและ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และเจ้าของแปลงระดับตำบล ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม แปลงระดับตำบลดังกล่าว ซึ่งความก้าวหน้าการดำเนินการ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการขุดบ่อเสร็จแล้ว จำนวน 3 บ่อ จากบ่อทั้งหมด 7 บ่อ และเำเนินการขุดคลองใส้ไก่

@สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด