กรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งกำจัดผักตบชวาแม่น้ำท่าจีน เตรียมพร้อมรับฤดูน้ำหลาก

กรมโยธาธิการและผังเมือง ระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำท่าจีน บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่สัญจรทางน้ำ พร้อมเปิดทางระบายน้ำรับฤดูฝน คาดจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม นี้

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ผักตบชวาและวัชพืชไหลลงมาสะสมบริเวณแม่น้ำท่าจีนเป็นจำนวนมาก ทำให้กีดขวางทางน้ำเป็นอุปสรรคในการเร่งระบายน้ำทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ให้ความสำคัญกับปัญหานี้มาโดยตลอดจึงเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืช พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเปิดทางระบายน้ำ ให้สามารถไหลเวียนได้สะดวก บรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรทางน้ำและยังเป็นการรักษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำและแหล่งน้ำให้อยู่ในค่ามาตรฐานอีกด้วย

อธิบดี กล่าวว่า จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงได้สั่งการให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเรือกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน บริเวณเขตพื้นที่อำเภอบางปลาม้า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 ลำ จากเดิม 3 ลำ รวมเป็น 5 ลำ และอำเภอนครชัยศรี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อำเภอละ 2 ลำ สำหรับอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมเชื่อมต่อจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 4 ลำ จากเดิม 3 ลำ รวมเป็น 7 ลำ ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดการสะสมและเป็นอุปสรรคในการสัญจรทางน้ำของพี่น้องประชาชน

ทั้งนี้กรมฯ ได้จัดตั้งสถานีจัดเก็บผักตบชวาตรงข้ามวัดบางช้างเหนือ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีกรมชลประทาน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นำเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชมาร่วมดำเนินการในบริเวณดังกล่าว เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีผักตบชวาและวัชพืชค่อนข้างหนาแน่น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงปัจจุบัน กรมฯ สามารถกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำท่าจีนไปแล้ว จำนวน 322,852 ตัน และทั่วประเทศจำนวน 568,076 ตัน และจะเร่งดำเนินการในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝน โดยคาดว่าจะจัดเก็บให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้

สำหรับเครื่องจักรกำจัดผักตบชวาและวัชพืชของกรมโยธาธิการและผังเมือง มีทั้งหมดจำนวน 42 ลำ แบ่งเป็น เรือกำจัดผักตบชวาแบบสายพานลำเลียงจำนวน 27 ลำ เรือกำจัดผักตบชวาแบบตักหน้า จำนวน 10 ลำและเรือพอนทูนบรรทุกรถขุด จำนวน 5 ลำ ดูแลรับผิดชอบในแม่น้ำสายหลัก 2 สาย คือ แม่น้ำแม่กลอง ตั้งแต่ใต้เขื่อนแม่กลอง ผ่านจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม ลงสู่อ่าวไทย และแม่น้ำท่าจีน ตั้งแต่ใต้ประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา ผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร ลงสู่อ่าวไทย และแหล่งน้ำอื่นๆ กว่า 20 แห่งทั่วประเทศ ที่มีการขอความช่วยเหลือเข้ามายังกรมฯ ทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนประสบปัญหาเกี่ยวกับผักตบชวาและวัชพืช สามารถแจ้งมาที่กองบูรณะและบำรุงรักษา กรมโยธาธิการและผังเมือง (ส่วนกลาง) ติดต่อ 0 2299 4393 หรือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัด