วัดศาลาปูนวรวิหาร เตรียมมอบอาคารเรียนหลังเก่า ของโรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ให้จังหวัดใช้เป็นสถานที่เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง Local Quarantine : LQ

วันที่ 2 พฤษภาคม 64 พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคโควิด 19 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทางวัดศาลาปูนวรวิหาร จึงหารือกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมอบสถานที่อาคารเรียนหลังเก่า ของโรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 อาคาร โดยทางวัดจะดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม สร้างระบบบำบัดน้ำใหม่ทั้งหมด

เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเฝ้าระวังและควบคุมบุคคลกลุ่มเสี่ยง และการดูแลพระสงฆ์ที่อาจได้รับการติดเชื้อโควิด 19 มาพักรักษาตัวก่อนครบระยะเวลารักษา ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคได้พิจารณาและลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อม ซึ่งทางวัดศาลาปูนจะเร่งดำเนินการปรับปรุงอาคารทั้งหมดตามระบบการควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค เพื่อใช้เป็น Local Quarantine : LQ ต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเข้าใจด้วยว่า การใช้อาคารดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบกับภาคประชาชน โดยจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาดูแลตลอดเวลา และอยากให้ประชาชนเข้าใจว่าบุคคลที่เข้ามาพักในสถานที่แห่งนี้จะเป็นเหมือนการเฝ้าสังเกตุอาการเท่านั้น

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา