อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อน Flagship : เสริมพลัง อพม. สานต่อการพัฒนาสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อน Flagship : เสริมพลัง อพม. สานต่อการพัฒนาสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อสรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน Flagship ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  พร้อมทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อทดลองใช้ร่างมาตรฐานฯ และพิจารณาข้อเสนอค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี ประธานกรรมการ (นางจินตนา จันทร์บำรุง) คณะกรรมการในการประชุม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ชั้น ๖ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th หรือ https://www.facebook.com/OlderDOP