รมว.พม.ประชุมการขับเคลื่อนและการปฏิรูปของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสังคม 2561

วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาประเด็นวาระการขับเคลื่อนและการปฏิรูปของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสังคม พร้อมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามวาระการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสังคม พร้อมพิจารณาการคัดเลือกผลการดำเนินงานตามวาระการขับเคลื่อนและปฏิรูปสังคมที่สำคัญ (Quick win) เพื่อนำเสนอในคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๔ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสังคม และพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต โดยมี คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ปลัดกระทรวงฯ (ดร.ปรเมธี วิมลศิริ) ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) ผู้แทนจากกรมการแพทย์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ พร้อมด้วยข้าราชการจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th หรือ https://www.facebook.com/OlderDOP