สบพ. ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพิ่มเป็นรายที่ 2 พร้อมดำเนินการตามมาตรการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จากกรณีที่ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) พบว่ามีพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเป็นรายที่ 2 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ซึ่ง สบพ. ได้รายงานให้หน่วยเกี่ยวข้องทราบแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สถาบันการบินพลเรือนจึงได้ออกประกาศชี้แจงข้อเท็จจริงและกำหนดมาตรการเป็นการเร่งด่วนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ดังนี้

(1) เนื่องจากแผนกอาคารและสถานที่ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 แล้ว ดังนั้น จึงกำหนดให้แผนกอาคารและสถานที่ กำกับให้แม่บ้านเช็ดทำความสะอาดพื้นและอุปกรณ์ทั้งหมดภายในพื้นที่สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ ทุกวันทำการ

(2) สำหรับบุคคลที่เคยไปในพื้นที่เสี่ยง/กิจการเสี่ยง/กิจกรรมเสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในกลุ่ม เสี่ยง ขอให้ใช้มาตรการกักตนเอง (Self-quarantine) อย่างเคร่งครัด โดยขอให้รายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบ ก่อนดำเนินการใช้มาตรการกักตนเอง ทั้งนี้ หากบุคคลใดมีอาการไข้หรืออาการผิดปกติอื่น ขอให้ดำเนินการติดต่อโรงพยาบาลใกล้เคียง หรือติดต่อส่วนงานพยาบาลของสถาบันการบินพลเรือน เพื่อดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดต่อไป

(3) ให้พนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษา ผู้ประกอบการ ทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย เว้นระยะระหว่างกันและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น (D – Distancing) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (M – Mask Wearing) หมั่นล้างมือบ่อย ๆ (H – Hand Washing) ต้องผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (T – Testing) ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ (T – Thaichana)

(4) ให้พนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษา ผู้ประกอบการ ทุกคน ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขอให้ดำเนินการตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง ในพื้นที่สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาจัดให้พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้าน (Work form home) จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ในส่วนของนักศึกษาให้งดการเรียนหรือการสอบของนักศึกษาหรือผู้เข้าฝึกอบรมที่ต้องเข้าศึกษาในพื้นที่ของสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

สถาบันการบินพลเรือน ตระหนักถึงความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจะดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป