สบพ. จัดอบรมหลักสูตร ICAO: International Air Law แบบห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) รุ่นที่ 2

พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ICAO: International Air Law แบบห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) รุ่นที่ 2 ซึ่งฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2564 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งหมด 12 คน เป็นทุนจาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย Hong Kong Civil Aviation Department (HKCAD) และ Guyana Civil Aviation Authority (GCAA) ประเทศ Guyana ถือเป็นหลักสูตรในโครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ที่ดำเนินการจัดฝึกอบรมโดย สบพ. เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ช่วยให้หน่วยงานสามารถเตรียมพร้อมบุคลากรให้ได้รับความรู้ในแบบวิถีใหม่ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรจาก ICAO จำนวน 2 คน ได้แก่ Mr. Artur Eberg และ Mr. Norberto Luongo มาร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม อีกด้วย

สำหรับหลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้แนวคิดและเนื้อหากฎข้อบังคับของกฎหมายการบินสากล สามารถนำความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องมาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เข้าอบรม องค์กร ตลอดจนการดำเนินงานด้านการบินของประเทศให้สอดคล้องกับกฎหมายการบินสากล ต่อไป