สอวช. ปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

วันที่ 30 เมษายน 2564 ผู้บริหารและพนักงาน สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมระดมทุนจัดซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค จำนวน 600 ชิ้น พร้อมร่วมบริจาคทุนทรัพย์ มอบให้แก่ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ หน่วยงานดูแลโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 1 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการจัดหาสิ่งของจำเป็นในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ของโรงพยาบาล และเพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อคนไทยทุกคน

ตลอดระยะเวลาที่ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากการขับเคลื่อนด้านข้อเสนอนโยบาย มาตรการ และผลการศึกษาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ สอวช. ได้จัดทำขึ้น อาทิ รายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมาตรการด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เพื่อรองรับการฟื้นฟูและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19, การจัดเวที Recovery Forum ที่เชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนและเสนอทางออกในการฟื้นฟูประเทศหลังโควิด-19, ผลการศึกษามองภาพอนาคตประเทศไทย แนวทางการรับมือหลังวิกฤต COVID-19 รวมถึงรายงานทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการฟื้นตัวของประเทศหลังวิกฤติโควิด-19 เป็นต้น

แล้ว ในด้านการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระยะเร่งด่วน บุคลากรของ สอวช. ยังได้ร่วมใจเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบ เช่น ร่วมระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ และประดิษฐ์ Face shield เพื่อมอบให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน โรงพยาบาลปัตตานี จ.ปัตตานี และโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของ COVID-19, โครงการสอวช. เราไม่ทิ้งกัน โดยลงพื้นที่ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และบริษัทเอกชน แจกถุงยังชีพใน 12 ชุมชน รวม 283 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และความช่วยเหลือเข้าไม่ถึง, เผยแพร่เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 และเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความตระหนักรู้ผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ ทั้ง Facebook Fanpage และ Twitter ของ สอวช., ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร สอวช. และผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต

เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้สภากาชาดและโรงพยาบาลทั่วประเทศขาดเลือดเป็นจำนวนมาก, รวบรวมแหล่งรับบริจาคสิ่งของ เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และทุนทรัพย์ ที่เชื่อถือได้ เพื่อช่วยเหลือสถานพยาบาลต่างๆ ที่ให้บริการและรองรับผู้ป่วยท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงการร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น พร้อมทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ในครั้งนี้

สอวช. ขอส่งพลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน

—————————————-

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
โทรศัพท์ 02160 5432 ต่อ 730 มือถือ 06-4474-1696 (กชวรรณ) 08-0441-5450 (วรรณพร)
Email: pr@nxpo.or.th / Website: www.nxpo.or.th / Facebook: https://www.facebook.com/NXPOTHAILAND/