บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ ไอแอม) มอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายแก่ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนทุ่งสองห้อง

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ ไอแอม) มอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายแก่ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

โดยศูนย์ดังกล่าวมีหน้าที่ในการช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญาในการฟื้นฟูสมรรถภาพในด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีการพัฒนาและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ณ ปัจจุบัน มีเด็กและผู้พิการทางสติปัญญาที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ฯ ประมาณ 50 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวบริษัทฯ จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างโอกาสและช่วยเหลือสังคมต่อไป