น้ำพุโซดาพัฒนาสู่น้ำแร่ห้วยกระเจา

Featured Video Play Icon
จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่แห้งแล้งซ้ำซากที่สุดถึง 4 อำเภอ คือ อำเภอบ่อพลอย ห้วยกระเจา เลาขวัญ และหนองปรือ โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา เป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตเงาฝน ทำให้แต่ละปีมีฝนตกน้อยกว่า 800 มิลลิเมตรต่อปี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทราย เมื่อฝนตกลงมาน้ำก็ไม่สามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ได้ ส่งผลให้ประชาชนในเขตอำเภอห้วยกระเจาต้องประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปีชาวบ้านจึงต้องขอความช่วยเหลือมายังภาครัฐให้สำรวจและขุดเจาะหาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อน้ำมาใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร กระทั่งได้ค้นพบน้ำพุโซดาและพัฒนาสู่น้ำแร่ห้วยกระเจา
ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินการเจาะบ่อน้ำดาบาลใน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านพยองงาม หมู่ที่ 12 มี ประชาชนได้ประโยชน์ 7 หมู่บ้าน จำนวน 2,369 คน หรือ 709 ครัวเรือน และบ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 มีประชาชนได้รับประโยชน์ 9 หมู่บ้าน จำนวน 4,989 คน หรือ 2,015 ครัวเรือน สามารถผบิตน้ำมาใช้ประโยชน์ได้กว่า 170,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
จากต้นแบบความสำเร็จในการขุดเจาะน้ำบาดาลที่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงมุ่งมั่นในการสำรวจ พัฒนา และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ บาดาลให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ประชาชนมีน้ำบาดาลที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ เพื่อการอุปโภคบริโภค ตลอดจนเพื่อสนับสนุน ภาคการผลิต ทั้งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ไปจนถึงการท่องเที่ยวและการบริการ