สถาบันการบินพลเรือน ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 3 : รับตรง)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะนี้ นั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่จบการศึกษาในปีนี้ สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม จึงขอขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิชาภาคพื้นเทียบเท่าระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี รอบ 3 : รับตรง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 โดยเปิดรับสมัครผ่านทางระบบ INTERNET ที่ www.catc.or.th เท่านั้น

สำหรับช่องทางชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครสามารถชำระเงินผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ตั้งแต่วันเปิดรับสมัคร – 11 พฤษภาคม 2564 และจะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยเปลี่ยนการคัดเลือกด้วยการสอบวัดความรู้/ความถนัด จากเดิม เป็นการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียว เท่านั้น ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบให้ติดตาม วัน เวลา สถานที่ ในการสอบได้ทาง www.catc.or.th และ Facebook: catcthailand

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 5741 -4 ต่อ 8551, 8221, 8211 หรือ 0 9892 86394 E-mail : registrar@catc.or.th