สบพ. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Managing Compliance with ICAO SARPs (MCIS) ในรูปแบบห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom)

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจกระทรวงคมนาคม สถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านการบินที่ครบวงจร แห่งเดียวในประเทศไทยและสมาชิกประเภท Regional Training Centre of Excellence (RTCE) โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Managing Compliance with ICAO SARPs (MCIS) ในรูปแบบห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom)

สำหรับผู้บริหารในอุตสาหกรรมการบิน ตั้งแต่ระดับต้นถึงระดับกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะในการวางแผน การเฝ้าสังเกตการณ์ต่อการปฏิบัติตามมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติที่แนะนำ (Standard and Recommended Practices : SARPs) ในกิจการการบินทุกประเภท ให้เป็นไปตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) กำหนด พร้อมนำผลลัพธ์ที่ได้มาต่อยอดพัฒนาองค์กรของตนเอง ต่อไป

***เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป (ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2564) ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ https://itrain.catc.or.th หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-272-5741 ต่อ 8571, 086-628-1611 E-mail: itrain@catc.or.th ***