จังหวัดร้อยเอ็ด ประชาสัมพันธ์”ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564

วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด อนุญาตให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด บันทึกภาพนิ่งประชาสัมพันธ์ผ้ามัดหมี่ “ลายหมี่ขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ในการนี้นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางราณี วงศ์ลุน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน อำนวยการบันทึกภาพนิ่ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และลายผ้าหมี่ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

กรมการพัฒนาชุมชน มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์นราชกัญญา ได้ประทานลายผ้าเป็นของขวัญปีใหม่ ในการนี้ได้ประทานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคนและประทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ โดยให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามดำริ พร้อมทั้งจัดพิธีมอบบแบบลายผ้ามัดหมี่ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัด

@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
💠💠 ภาพ/ข่าว โดย….กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด 💠 💠