สบพ. เปิดอบรมหลักสูตรพนักงานอํานวยการบิน (Flight Operations Officer/Flight Dispatcher) รุ่นที่ 54

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม สถาบันเฉพาะทางด้านการบินได้รับการรับรองจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ให้เป็น Regional Centre of Excellence ในสาขาความเชี่ยวชาญด้าน Air Navigation Service และ Flight Safety and Safety Management โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS PROGRAMME จะเปิดอบรมหลักสูตรพนักงานอํานวยการบิน (Flight Operations Officer/Flight Dispatcher) รุ่นที่ 54 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 13 สิงหาคม 2564 (ระยะเวลา 12 สัปดาห์) อัตราค่าธรรมเนียม 64,000 บาท อบรม ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. จบหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตร Air Traffic Control หรือหลักสูตรปริญญาตรีด้าน Air Traffic Control จากสถาบันที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) รับรอง หรือ

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหรือการจัดการบัณฑิตจากสถาบันการบินพลเรือน โดยต้องมีผลการเรียนในรายวิชากลุ่ม Operations ที่สถาบันการบินพลเรือน กำหนด จำนวน 7 วิชา หรือ

3. เป็นผู้มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในตำแหน่ง Flight Operations Administration หรือ Flight Operations Assistance อย่างน้อย 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการ หรือ

4. เป็นนักบินถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (CPL/CPH) หรือนักบินส่วนบุคคลถือใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล (PPL/PPH)

5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นสถาบันเดียวที่ได้รับการรับรองหลักสูตรและได้รับการรับรองสถาบันฝึกอบรมพนักงานอำนวยการบินแห่งเดียวในประเทศไทย จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งเป็นหลักสูตร Initial สำหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานอํานวยการบิน (Flight Operations Officer/Flight Dispatcher) จำเป็นต้องเข้ารับการอบรม และเหมาะสำหรับนักบินที่ต้องการทบทวนฟื้นฟู (Brush up) องค์ความรู้ Ground School ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิชาต่างๆ ตามโครงสร้างหลักสูตร

ซึ่งเป็น Initial Course ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กำหนด อาทิ กฎหมายการบินในเรื่องกฎและข้อบังคับที่เกี่ยวกับผู้ถือใบอนุญาต ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอากาศยาน การคํานวณสมรรถนะและวิธีการวางแผนการบิน (Flight performance calculation and planning procedures) ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา การติดต่อด้วยวิทยุ สมรรถนะบุคคล (Human performance) ที่เกี่ยวข้องกับการอํานวยการบิน รวมถึงการบริหารจัดการเมื่อเกิดสภาวะคุกคามและข้อผิดพลาด (Threat and error management)

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำมาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อจบการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทยและองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และเมื่อผ่านการทดสอบจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จะได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่พนักงานอำนวยการบิน และสามารถประกอบอาชีพพนักงานอำนวยการบิน (Flight Operations Officer / Flight Dispatcher) ให้กับสายการบินและหน่วยงานการบินต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.catc.or.th หรือโทรสอบถามที่แผนกการตลาด โทร 0 2272 6108,086 326 5555 หรือแผนกบริการการศึกษา โทร 0 2272 5834 หรือ E-mail : Kampolthaicatc@gmail.com