กรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

11 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศข.4 ,นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรมฯ,นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กสส.,นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศจ.หนองคาย,และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตามนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน และลดการพึ่งพาจากภายนอกประเทศ จากการลงพื้นที่พบปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญ ดังนี้

1.ปัญหาเรื่องแรงงาน ค่าจ้างแรงงานในการปลูกข้าวโพดเฉลี่ยวันละ 300 บาท ซึ่งเป็นต้นทุนที่มีราคาสูงต่อภาคการเกษตร
2.ด้านแหล่งเงินทุน มีเกษตรกรบางรายที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ ธกส. ทำให้ไม่มีแหล่งเงินทุนในการทำการเพาะปลูก

ทั้งนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์จะนำประด็นปัญหาดังกล่าวรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ต่อไปในโอกาสนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดในแปลงข้าวโพดของเกษตรกร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับให้กับเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยลงพื้นที่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี