กรมเจรจาฯ เชิญร่วมงานสัมมนา “รู้รอบ ASEAN รอบรู้ RCEP”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จับมือองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan External Trade Organization:JETRO) โดยการสนับสนุนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา “รู้รอบ ASEAN รอบรู้ RCEP” ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง Le Grand Ballroom โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ผู้สนใจทราบถึงการเตรียมความพร้อมของไทยในฐานะประธานอาเซียนปี 2562 และความคืบหน้าการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ อาร์เซ็ป

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการที่ไทยได้รับไม้ต่อจากสิงคโปร์ เพื่อทำหน้าที่ประธานอาเซียนในปี 2562 และได้ประกาศแนวคิดหลักสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย คือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability)ซึ่งในการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ ไทยได้เสนอให้สมาชิกอาเซียนร่วมผลักดัน 3 ด้าน 12 ประเด็น ได้แก่ ด้านที่ 1 ก้าวไปข้างหน้ามองสู่อนาคต (Future Orientation) เช่น การเตรียมทรัพยากรมนุษย์ของอาเซียนเพื่อรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 เมื่อเทคโนโลยีและออโตเมชั่นจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล ด้านที่ 2 ส่งเสริมความเชื่อมโยง (Enhanced Connectivity) เช่น เชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ให้ครบทั้ง 10 ประเทศสมาชิก จากปัจจุบันใช้งานได้แล้ว 5 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และอีก 3 ประเทศ คือ บรูไน กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อยู่ระหว่างทดสอบระบบ การปิดรอบการเจรจาอาร์เซ็ปในปี 2562 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารในอาเซียน และด้านที่ 3 ส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติ (Sustainable in all dimensions) เช่น จัดทำความร่วมมือเพื่อการประมงที่ยั่งยืนของอาเซียน จัดทำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดทุนอาเซียน เป็นต้น ดังนั้น เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจึงได้ร่วมกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น จัดการสัมมนา “รู้รอบ ASEAN รอบรู้ RCEP” ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท

นางอรมน เสริมว่า การสัมมนาในช่วงเช้าจะเกี่ยวข้องกับการเตรียมการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 และบทบาทของไทยในการผลักดันการเจรจาอาร์เซ็ป และในช่วงบ่ายจะเป็นการเสวนาเรื่อง การดำเนินการภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า เช่น การใช้งานระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน เป็นต้น โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน สภาธุรกิจเอเชียตะวันออก และหอการค้าไทย ร่วมบรรยาย

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2507 7628, 0 2507 7513

————————————

 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 

กระทรวงพาณิชย์