กรมควบคุมโรค จัดประชุมทำมาตรการชุมชนเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “ใช้ทางธรรม นำทางใจ ห่างไกลแอลกอฮอล์” ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อเร็วๆ นี้  นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรการชุมชนเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   “ใช้ทางธรรม นำทางใจ ห่างไกลแอลกอฮอล์” ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ผู้แทนโรงเรียน  ผู้แทนโรงพยาบาล  ผู้นำชุมชน  และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่  รวมทั้งสิ้น 60 คน  จัดระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา      ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเชียงราย

ในโอกาสนี้ทางคณะทำงานพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุม   ได้เข้ารับฟังการบรรยายจากท่านพระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี  ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย  โดยท่านได้ให้หลักธรรมคำสอนเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ไว้อย่างน่าคิดว่า “สุราทำให้ศักยภาพความเป็นมนุษย์ลดลง” และให้โอวาทในการทำงานด้วยคำสอนที่ว่า “พลัง ไม่ได้มาจากของวิเศษในตัว แต่มันมาจากในใจ” ซึ่งทุกคนได้ร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่แกนนำชุมชนในการสร้างมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ ต่อไป…..

 

**************************************************

ข้อมูลจาก: สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค