กรมพัฒน์ฯ มอบของขวัญปีใหม่ให้ภาคธุรกิจ ‘บริษัทมหาชนจำกัด’เน้นอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบของขวัญปีใหม่ให้ภาคธุรกิจ ‘บริษัทมหาชนจำกัด’ อำนวยความสะดวก  ลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย พร้อมเพิ่มช่องทางการส่งรายงานประจำปี และการยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นสำหรับบริษัทมหาชนในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สอดรับตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล ที่ใช้เทคโนโลยี  และนวัตกรรมในการให้บริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระของผู้ประกอบการในการจัดส่งรายงานประจำปี และการยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นให้นายทะเบียน ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกใน        การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ช่วยให้ภาคธุรกิจประกอบธุรกิจได้ง่ายขึ้น

                นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กรมฯ มีนโยบายหลัก  ในการให้บริการแก่ภาคธุรกิจและประชาชนโดยคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุด รวมทั้ง คำนึงถึงประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความสะดวกรวดเร็ว ช่วยลดภาระของทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ ล่าสุด กรมฯ ได้อำนวยความสะดวก ลดภาระค่าใช้จ่าย และลดขั้นตอนทางการส่งรายงานประจำปี และการยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ.006) ของบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยการเพิ่มช่องทางการนำส่งฯ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งรูปแบบ URL และ QR Code เพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถประกอบธุรกิจได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายมากยิ่งขึ้น จากแต่เดิมที่บริษัทมหาชนจำกัดต้องนำส่งในรูปแบบของกระดาษหรือแผ่น CD เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้ว”

“รวมทั้ง กรมฯ กำลังดำเนินการปรับปรุงประกาศ เรื่อง การส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบคำขอจดทะเบียนของบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2561 เพื่อให้บริษัทมหาชนสามารถนำส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นประกอบคำขอจดทะเบียนทั้งรูปแบบ URL และ QR Code ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจากเดิมต้องส่งบัญชีรายชื่อฯ ในรูปแบบกระดาษหรือแผ่น CD เท่านั้น ทั้งนี้ ประกาศฯ ดังกล่าวคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ประมาณกลางเดือนธันวาคม 2561 นี้ หลังประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว”

“ทั้งนี้ การให้บริการฯ ดังกล่าว ถือเป็นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ซึ่งสอดรับตามนโยบาย   รัฐบาลที่มุ่งเน้นสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการให้บริการประชาชน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ

อธิบดีกล่าวทิ้งท้ายว่า “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา (Innovation for Development) เป็นเครื่องมือ   ในการขับเคลื่อนความมั่งคั่ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน หน่วยงานภาครัฐต้องมีการปรับปรุงตนเองอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง มีขีดสมรรถนะสูง มีวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบต่อสังคมให้ความสำคัญ  กับประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบบริการที่ดีให้กับประชาชนส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องวางแผนและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศ และทำงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาและวงจรคุณภาพการบริการภาครัฐ”

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 02 547 5153, e-Mail : bservice@dbd.go.th และ www.dbd.go.th

 

*********************************

 

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า