ธ.ก.ส. คงอันดับ เครดิตเรตติ้ง สูงสุดที่ ‘AAA’ / ‘Stable’ 5 ปีต่อเนื่อง

‘ฟิทช์ เรทติ้งส์’ คงมาตรฐานเครดิตเรตติ้ง ธ.ก.ส. ที่ระดับสูงสุด ‘AAA(tha)’ / ‘Stable’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สะท้อนสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง การบริหารจัดการที่ดี ลูกค้าชำระหนี้ตรงกำหนด      ความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ต่ำ ช่วยลดต้นทุนทางการเงิน สามารถสนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตรได้อย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ

นายอภิรมย์  สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ ธ.ก.ส. โดยคง อันดับ   เครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long – Term Rating) อยู่ที่ระดับ ‘AAA (tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ ‘Stable’ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น (National Short – Term Rating)   ที่ ‘F1+(tha)’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งเป็นอันดับเครดิตที่สูงสุดสำหรับการจัดอันดับเครดิตในประเทศ สะท้อนถึงระดับความสามารถสูงสุดในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนด และมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุด ซึ่งจะส่งผลดีต่อ ธ.ก.ส. ในด้านการลดต้นทุนทางการเงิน เพื่อนำไปใช้สนับสนุนภาคการเกษตรของประเทศได้เพิ่มขึ้น

ในการจัดอันดับเครดิตของ ธ.ก.ส. นั้น ฟิทช์ระบุว่า มีปัจจัยสนับสนุนมาจากบทบาทสำคัญในเชิงนโยบายต่อรัฐบาลตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งของธนาคารและการที่รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นเกือบทั้งหมด จึงมีสถานะทางกฎหมายเป็นธนาคารของรัฐที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่า  จะเป็น การเพิ่มเงินทุนให้กับธนาคาร และยังมีความเป็นไปได้อย่างสูงที่รัฐบาลจะให้การสนับสนุนแก่ธนาคาร หากมีความจําเป็นในอนาคต อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของ ธ.ก.ส. ที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่ดี ซึ่งส่งผลดีต่อการยกระดับและพัฒนาภาคเกษตรอย่างยั่งยืน

นายอภิรมย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่ฟิทช์ได้จัดอันดับเครดิตของธนาคารในระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 นั้น เนื่องจากรัฐบาลให้การสนับสนุน ธ.ก.ส. อย่างต่อเนื่อง ในฐานะผู้ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่เป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศ ซึ่งการจัดอันดับเครดิตนี้ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีระบบและได้นำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการต้นทุนทางการเงิน และยังมีมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อและการให้บริการทางการเงินที่ทันสมัย ภายใต้เกณฑ์การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร โดยการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรสู่ภาคการเกษตรที่ยั่งยืน

 

************************************************