พก. จับมือ มูลนิธิ Five for All จัดแฟชั่นโชว์คนพิการทุกประเภท “The Face of Ability” ครั้งแรกของประเทศไทย

วันที่ 8 ธ.ค. 61 เวลา 16.00 น. ณ สยามสแควร์วัน (ลานทางเชื่อมรถไฟฟ้าบีทีเอส สยาม) กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดงานแฟชั่นโชว์คนพิการทุกประเภท “The Face of Ability” ครั้งแรกของประเทศไทย กับการเดินแบบของคนพิการทุกประเภท จำนวน 50 คน เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพของคนพิการ ที่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลทั่วไปอย่างมีความสุขได้อย่างเท่าเทียม ผ่านการเดินแบบ และมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานฯ พร้อมเดินแบบร่วมกับคนพิการและศิลปินชื่อดัง โดยมี คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนสมาคม องค์กรคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน จำนวน 300 คน

นางธนาภรณ์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพคนพิการทุกประเภท ที่มีสิทธิ ศักดิ์ศรี มีความสามารถ ความถนัดที่แตกต่างกันคนละด้าน ให้ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไปนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้กลไกพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ที่เน้นให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอื่นอันเป็นสาธารณะอย่างเท่าเทียม ปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน

นางธนาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พก. ได้ร่วมกับภาคีเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการให้เป็นที่ยอมรับในสังคม โดยในวันนี้ จึงเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในการเดินแฟชั่นโชว์คนพิการทุกประเภท “The Face of Ability” ซึ่งจัดโดย มูลนิธิ  Five for All เพื่อเป็นเวทีแสดงความสามารถและศักยภาพของคนพิการ ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เห็นว่าคนพิการสามารถใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลทั่วไปอย่างมีความสุขได้อย่างเท่าเทียมกันผ่านการเดินแบบ โดยนำคนพิการทุกประเภท จำนวน 50 คน ร่วมเดินแบบกับศิลปินดาราจิตอาสา เช่น น้องปูเป้ น้องมายด์ น้องจ๋า จาก BNK 48 เป็นต้น และน้องๆ คนพิการเข้าร่วมงาน จำนวน 200 คน

“พก. มีความยินดี ที่จะผลักดันกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยการเดินแบบและแสดงความสามารถในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสและมุมมองใหม่ที่มีต่อคนพิการทุกประเภท และแสดงให้เห็นว่าคนพิการสามารถใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลทั่วไปอย่างมีความสุขได้อย่างเท่าเทียมกัน ในโอกาสนี้ ดิฉันขอขอบคุณ ทางมูลนิธิ Five for All ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการที่จะพัฒนาศักยภาพ พัฒนาความสามารถของคนพิการ ให้เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมต่อไป“ นางธนาภรณ์ กล่าวในตอนท้าย

 

###################