กฟน. รับรางวัลระดับดีเยี่ยม โครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน 2561

นายธีระวัฒน์ เทพอำนวยสุข รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นผู้แทน กฟน. เข้ารับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 (Sustainability Report Award 2018) ระดับดีเยี่ยม จากนางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ จัดขึ้นโดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รองผู้ว่าการ กฟน. เปิดเผยว่า กฟน. รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ กฟน. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคพลังงานหน่วยงานเดียวที่ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 ในระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้ กฟน. ให้ความสำคัญในเรื่องกระบวนการทำงานด้านความยั่งยืนขององค์กรมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการนำกรอบมาตรฐานการจัดทำรายงานความยั่งยืน GRI (Global Reporting Initiative) ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล มาเป็นแนวทางการดำเนินงานขององค์กร พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าอย่างมั่นคง การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ การให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน สำหรับการจัดทำรายงานความยั่งยืนของ กฟน. นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารทิศทางและกระบวนการดำเนินงานที่เสริมสร้างความยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย กฟน. ได้มีการทบทวนประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกปี เพื่อนำมาปรับใช้พัฒนาการดำเนินงานขององค์กรให้ครอบคลุมทุกมิติ สามารถประเมินและรายงานผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม สู่การยอมรับในระดับสากลต่อไป

สำหรับโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับการจัดทำรายงานความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) และกลุ่มบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ ให้มีคุณภาพและมีเนื้อหาที่ได้รับการพัฒนาให้สมบูรณ์อย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนในแวดวงตลาดทุน และประชาชนทั่วไป ให้รับทราบข้อมูลที่สะท้อนถึงบทบาทการดำเนินงานขององค์กรที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งการจัดโครงการฯ ในปี 2561 มีองค์กรส่งรายงานความยั่งยืนเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น 100 องค์กร

 

///////////////////////

 

▶️ Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/4203

▶️ Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/2476560785704377/

▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1071257456393646080?s=21

▶️ GNews : https://gnews.apps.go.th/news?news=31821