รองปลัดกระทรวงแรงงานร่วมเสวนากับหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT)

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน ร่วมเสวนากับหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) ผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ในหัวข้อเรื่อง “Supporting Existing Foreign Business Investment in Thailand” ณ ห้องประชุมไทยจิตรลดา 1-2 โรงแรมแบงคอกมาริออท ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

รองปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ต.ต.หญิงรมยงฯ) กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้พัฒนาระบบ Single window for visa and permit ร่วมกับ BOI และตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจและนักลงทุนจากต่างประเทศ ภายใต้การยื่นคำขอและพิจารณาแบบออนไลน์ ครบวงจร ณ จุดเดียว ปัจจุบันสามารถขอรับบริการได้ที่ อาคารจตุรัสจามจุรี กรุงเทพ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งในอนาคตจะขยายจุดรับบริการให้ครอบคลุมทั้งประเทศตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงสิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ ให้กับนักลงทุน อาทิเช่น ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้านคุ้มครองแรงงานและการประกันสังคม เป็นต้น