ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น ๑๐ กรมการจัดหางาน โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบ โครงการวิจัยของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โครงการวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการวิจับที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ผลการประชุมหารือกับที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาข้อมูลรองรับศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ โครงการพัฒนาระบบ Job Demand Open Platform เพื่อสนับสนุนการจัดเตรียมแรงงานและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการแรงงานในอนาคตของประเทศ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาถึง ร่าง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ และจัดตั้งหน่วยประสานงานวิจัยแรงงานแห่งชาติ และ ร่าง Road Map การดำเนินงานของศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (National Labour Research Centre : NLRC) รวมทั้งวาระอื่นๆ เรื่องการสัมมนาเชิงวิชาการในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ และโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศอีกด้วย