พม.เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาสังคมในยุค ๔.๐” จาก กรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ดร.ปรเมธี วิมลศิริ) พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ผู้อำนวยการกอง/ ศูนย์ฯ ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาสังคมในยุค ๔.๐” โดยวิทยากรบรรยายพิเศษจาก กรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ (ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล) เพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร

กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม