เริ่มแล้ว งานสังคมสุขใจครั้งที่ 5 คนแห่เที่ยวงานสุดคึกคัก ร่วมเท่นอกกรอบ ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตสมดุล ห้ามพลาดหนึ่งปีมีครั้งเดียว 7-9 ธ.ค. ที่สวนสามพราน

นครปฐม :  งานสังคมสุขใจครั้งที่ 5  ภายใต้คอนเซปต์ “เท่นอกกรอบ…ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล”  จัดโดย สามพรานโมเดล และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ   ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว  ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่สวนสามพราน จ. นครปฐม โดยมีผู้สนใจมาร่วมงานอย่างล้นหลาม เพื่อซื้อพืชผักและสินค้าอินทรีย์ตรงจากเกษตรกรในเครือข่ายสามพรานโมเดล และเครือข่ายจากทั่วประเทศเกือบ 300 ราย  รวมถึงช้อปความรู้และแรงบันดาลใจ กระบวนการทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์ทั้งเรื่องการปลูก การตลาดและมาตรฐานอินทรีย์   การจัดการเรื่องท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ และการสร้างผู้นำร่วมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ระบบอาหาร รวมถึงการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล  โดยไฮไลท์ ที่ได้รับความสนใจอย่างสูงในปีนี้ คือ การเปิดตัวสามพรานโมเดล อะคาเดมี่  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ระบบอาหารอินทรีย์  และการเปิดรับสมัคร นักขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล  รวมถึงการร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม Go Green ในงานนี้ด้วย

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  ประธานในพิธีเปิดงานสังคมสุขใจ กล่าวว่า ดีใจที่เห็นทุกภาคส่วนมาร่วมขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอินทรีย์ โดยกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อมุ่งไปสู่การสร้างระบบอาหารสมดุลและยั่งยืนร่วมกัน ซึ่งในส่วนของทางรัฐบาล              มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนภาคการเกษตรมาตลอด  เพราะภาคเกษตรเป็นกำลังและรายได้หลักที่จะสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศ  ซึ่งสิ่งที่ทางสามพรานโมเดลได้ขับเคลื่อน  และมีการเชื่อมโยงความร่วมมือแบบบูรณาการให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างแท้จริงนั้น นับว่าสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ   ที่มุ่งสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืน สามารถขยายผลไปได้อย่างเป็นวงกว้างในภูมิสังคมอื่น ๆ

“การขับเคลื่อนสามพรานโมเดล เป็นความภาคภูมิใจของทั้งจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย ที่มีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนเกิดเป็นต้นแบบที่เป็นรูปธรรม สร้างสรรค์ ผลิตองค์ความรู้ต่างๆ รวมถึงการมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน สามารถพัฒนาต่อยอด ขยายผลไปสู่ความยั่งยืนและสมดุลในด้านของการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมอันดีงาม ในภูมิสังคมอื่น ๆ”

นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ  ผู้ริเริ่มการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล และประธาน  จัดงานสังคมสุขใจครั้งที่ 5  เปิดเผยว่า  ภูมิใจที่ งานสังคมสุขใจ ได้รับการตอบรับจากประชาชนคนไทยทั้งในกรุงเทพ นครปฐม และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมาก  ซึ่งปีนี้นับว่ามีความคึกคักมากกว่าทุกปี อันเป็นผลมาจากความตื่นตัวเรื่องสุขภาพ การส่งเสริมและการกระตุ้นจากภาครัฐ กระแสการบริโภคอาหารอินทรีย์ การท่องเที่ยวนอกกรอบ รวมถึงความตื่นตัวเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรอินทรีย์ ชุมชน ปัญหาการระบบนิเวศน์จากการใช้สารเคมีในการทำเกษตร ตลอดจนความต้องการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และสิ่งแวดล้อม อยากมีแรงบันดาลใจทำในสิ่งที่แตกต่างที่มีคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น และอยากมามีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์เพื่อสร้างระบบอาหารที่สมดุลกับสามพรานโมเดล

ด้าน คุณอภิรตี   สีบุญเรือง  รองผู้อำนวยการกองสร้างสรรค์กิจกรรม    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  กล่าวว่า  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ยินดีที่ได้เห็นการเติบโตของการสามพรานโมเดลซึ่งขับเคลื่อนมาแล้ว 8 ปี  โดยถือเป็นต้นแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งในระดับท้องถิ่นและในภูมิสังคมอื่นๆ  และรู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมจัดงานสังคมสุขใจ  ซึ่งเป็นงานที่มีคุณค่าและมีความหมาย คือไม่เพียงแต่กระตุ้นเรื่องสุขภาพ การท่องเที่ยวเท่านั้น ยังเป็นการยกระดับคุณค่าทางจิตใจ สร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม ขยายองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชน อันจะเป็นการสร้างรายได้กระจายไปสู่ท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม อีกทั้งเปิดมิติใหม่ของการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในประเทศ เน้นการท่องเที่ยวไปพร้อมกับการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง

ส่วน ดร.นพ.ไพโรจน์  เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนัก ๕ สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม  (สสส.) กล่าวว่า  ทางสำนัก ฯ จึงมุ่งส่งเสริมอาหารปลอดภัยให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ เพื่อให้คนไทยได้เข้าใจ และเข้าถึงอาหารที่มีความปลอดภัยได้เท่าเทียมกันมากขึ้น จึงได้สนับสนุนการขับเคลื่อนสามพรานโมเดลมาอย่างต่อเนื่อง และดีใจที่มีการจัดงานสังคมสุขใจขึ้น อันจะทำให้ทุกภาคส่วน ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสุขภาพกัน และทำให้ผู้บริโภคตื่นตัวและสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารที่มีความปลอดภัยมากขึ้น

ขณะที่ นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม    กล่าวว่า งานสังคมสุขใจครั้งที่ 5  ซึ่งรวมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จากทุกภาคส่วน  เป็นโอกาสสำคัญที่ พี่น้องประชาชนทั้งในจังหวัดนครปฐมและใกล้เคียงจะเข้ามาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อร่วมกันก้าวไปสู่การสร้างระบบอาหารที่สมดุลร่วมกัน  รวมถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นภายในจังหวัด ในฐานะจังหวัดนำร่องด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดนครปฐมดีใจที่ได้ทำงานร่วมกับทางสามพรานโมเดลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้จังหวัดนครปฐมก้าวไปสู่การเป็นจังหวัดอาหารปลอดภัยต้นแบบ และจังหวัดนำร่องเกษตรอินทรีย์  ในที่สุด

โดยในปีนี้มีความพิเศษ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักบทบาทและยกระดับศักยภาพการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนระบบอาหารอินทรีย์  จึงได้มีการเปิดตัวสามพรานโมเดลอะคาเดมี่ พร้อมจัดนิทรรศการ เปิดรับสมัครนักขับเคลื่อน  จัดการเสวนาในเชิงลึก เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ การเชื่อมโยงคนทั้งห่วงโซ่ ของสามพรานโมเดล รวมถึงการเปิดเวทีโคชชิ่ง ชวนผู้เชี่ยวชาญ มาเล่าเส้นทางการขับเคลื่อนและให้คำแนะนำ รวมถึงการเปิดหลักสูตรอบรมคลอบคลุมเรื่อง การให้ความรู้เกษตรอินทรีย์เบื้องต้น  การขับเคลื่อนสามพรานโมเดล  การสร้างผู้นำเชิงระบบ  การสร้างผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ ระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม   เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำองค์ความรู้ของสามพรานโมเดลไปขยายผลต่อยอดได้

งานสังคมสุขใจครั้งที่ 5 จัดขึ้น 3  วันเต็ม ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-17.00น. ในพื้นที่ของสวนสามพราน  โดยแบ่งพื้นที่การจัดงานออกเป็นโซนต่างๆ  11 โซน  ได้แก่  โซนความรู้เกี่ยวกับขับเคลื่อนของสามพรานโมเดล โซนปฐมออร์แกนิก และ คิดส์โซน จัดแสดงนิทรรศการเส้นทางกล้วยครบวงจร ตั้งแต่การปลูก การแปรรูป และจำหน่าย  โซนตลาดสุขใจ  จำหน่ายผลผลิตอินทรีย์  อาหารอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย โซนร้านค้าออร์แกนิก เป็นต้น  ในงาน ยังรวมถึงการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยตลอดงานจะงดการใช้ถุงหิ้วพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก แก้วพลาสติก และหลอดพลาสติก เน้นให้ทุกคนที่มางานนำถุงผ้า และกระบอกน้ำมาใช้เอง โดยในงานมีน้ำดื่มสะอาดให้เติมได้ตลอด  ขณะที่เกษตรกรอินทรีย์ ร้านค้าที่มาออกบูธ ต่างร่วมใจมอบส่วนลด ของแถม ให้ลูกค้าที่นำถุงผ้ามาใช้เป็นพิเศษ และมีโซนจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และถุงผ้า เพื่อให้ลูกค้าที่ไม่ได้นำมาได้ช้อปช่วยโลกไปพร้อมกันๆ   รวมถึงการจัดการขยะแบบ Zero Waste ด้วย

ประชาชนผู้สนใจ สามารถมาร่วมงานสังคมสุขใจ “เท่นอกกรอบ…ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิต  ที่ สมดุล” ตั้งแต่ศุกร์ที่ 7 ถึง อาทิตย์ที่ 9 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่ เวลา 09.00-17.00 น. ที่ สวนสามพราน  จ.นครปฐม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ โทร 034 322 588-93 หรือติดตามที่ Facebook/สามพรานโมเดล