รมช.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจรติดตามศูนย์ประสานงานผลิตกำลังอาชีวศึกษาอุดรธานีและสกลนคร

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี : พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 9/2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มจังหวัดอุดรธานี  เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ) โดยในส่วนของการติดตามด้านอาชีวศึกษา ในช่วงเช้าจะเป็นการ  ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร โดยวันนี้เป็นการสรุป และทบทวนการทำงานของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา และกำชับในเรื่องของข้อมูลความต้องการกำลังคน (Demand)  และความสามารถในการผลิตกำลังคน (Supply) เพื่อนำไปสู่การจัดทำข้อมูลด้านความต้องการกำลังคน Big Data ในการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโมเดล  ประเทศไทย 4.0  สำหรับศูนย์ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC)  มีทั้งหมด 5 ศูนย์  ซึ่งกำหนดให้จังหวัดร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด   เป็นศูนย์หลักในการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลระดับภาค โดยมีศูนย์จังหวัดเครือข่าย ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จังหวัดสกลนคร  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา และจังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่าในช่วงบ่าย ได้ติดตามความพร้อมและความก้าวหน้าของการดำเนินงานด้านความร่วมมือในการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา และวิชาชีพของ  ประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แห่งราชอาณาจักรไทย และ Pearson Education Limited สหราชอาณาจักร หรือ BTEC  ซึ่งมีความก้าวหน้า ว่าสอศ. ได้เตรียมแผนระยะที่ 1 ระหว่างเดือนธันวาคม 2561-เมษายน 2562 ในเรื่องของการรับรองสถานศึกษา นำร่องเพื่อเป็น BTEC Centre approval  โดยสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยี ไออาร์พีซี สาขา Smart Electronic และวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา สาขา             การประกอบอาหาร และเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 3 แห่ง ระยะที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 เป็นเรื่องของการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา 50 แห่ง  เพื่อเป็น BTEC Centre approval รวมถึงการคัดเลือกครู และการฝึกอบรมครูตามหลักสูตรและมาตรฐานของ BTEC       โดยสถานศึกษาจะเปิดการจัดการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา 2562 นี้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่าด้านความก้าวหน้าของโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ของ สอศ. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน เพื่อช่วยพัฒนาชุมชนและผู้ปกครองให้มีรายได้ โดยนักเรียน นักศึกษาจะเป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการบริหารจัดการในโรงเรียน ซึ่งนำร่องระหว่างวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด  และวิทยาลัยการอาชีพหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด ได้ดำเนินการพัฒนาใน 5 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนาภูมิทัศน์ และอาคารสถานที่ โดยมีผลความพึงพอใจในระดับดีมากต่อชุมชนในพื้นที่ จึงทำให้มีสถานศึกษาสนใจเป็นจำนวนมากที่จะเข้าร่วมโครงการ  โดยจะมีการขยายผลเพิ่มเติมสถานศึกษาที่จะเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาในระยะที่ 2 อีกจำนวน     6 แห่ง ดังนี้ 1.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ร่วมกับ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น       2. วิทยาลัยเทคนิคตรัง  3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี และ4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  ร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล  5.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และ 6. วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  ร่วมกับ บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)

////////////////////////////////////////////

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.