คุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์ รับรางวัล Sustainability Report Award 2018 ประเภท Recognition

รางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยความร่วมมือของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, ชมรม CSR Club, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่สนใจทั่วไป ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม (ESG) นอกเหนือจากด้านการเงิน ในรูปแบบของการจัดทำรายงานความยั่งยืน และส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนพัฒนารายงานความยั่งยืนให้มีคุณภาพและมีเนื้อหาสมบูรณ์ตามประเด็นที่ถูกคัดเลือกให้เปิดเผย โดยการพิจารณารางวัลจะให้คะแนนอิงตามเกณฑ์ Ceres – ACCA Sustainability Report Awards Criteria ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล

ในปี 2561 มีบริษัทส่งรายงานเข้ารับการพิจารณารางวัล จำนวนทั้งสิ้น 100 บริษัท บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Sustainability Report Award 2018 ประเภท Recognition ในปีนี้