ก.แรงงาน แถลงข่าวจัดแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณโถง ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยในงานแถลงข่าวว่า  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 เห็นชอบให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ จัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติทุกๆ 2 ปี ซึ่งจัดงานแข่งขันฯ มาแล้ว 8 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2546 และปี พ.ศ. 2562 เป็นการจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562 ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน และปิดรับสมัครในวันที่ 18 มกราคม 2562 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 200 คน โดยแข่งขันทั้งหมด 20 สาขา ใน 4 กลุ่มสาขาอาชีพ ได้แก่ กลุ่มสาขาอาชีพหัตกรรม สาขาอาชีพเทคโนโลยีการสื่อสาร สาขาอาชีพอุตสาหกรรม และสาขาอาชีพบริการ

พล.ต.อ. อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า การแข่งขันฯจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการได้มีการพัฒนาฝีมือทางด้านอาชีพ เปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถ ให้สังคมได้มองเห็นคุณค่า เป็นที่ยอมรับและให้โอกาสในการประกอบอาชีพ ยกระดับมาตรฐานฝีมือของคนพิการไปสู่ระดับสากล ซึ่งในระดับสากลมีการจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ เป็นประจำทุกๆ 4 ปี  ผลการแข่งขันฝีมือคนพิการในระดับนานาชาติที่ผ่านมา (ครั้งที่ 9) ณ เมืองบอร์กโดซ์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 มีนาคม 2559 ประเทศไทยส่งตัวแทนเข้าแข่งขันทั้งหมด 11 สาขา จำนวน 12 คน สามารถคว้ามาได้ 1 เหรียญทอง จากสาขาประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 3 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง นอกจากนี้การแข่งขันฯ ยังเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม รวมทั้งสอดคล้องนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน ด้านการยกระดับฝีมือแรงงานคุณภาพ ส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ

สาขาในการแข่งขันสามารถช่วยกระตุ้นให้คนพิการได้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต เช่น สาขาออกแบบเพื่องานอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์, สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์, สาขาประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และสาขาการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ซึ่งกระทรวงแรงงาน ได้ใช้แนวทางประชารัฐประสานความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งสถาบันการศึกษา ภาครัฐ เอกชน รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการมากกว่า 100 แห่ง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการในครั้งนี้ ประกอบด้วย เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ 73 แห่ง สถาบันการศึกษา 27 แห่ง หน่วยงานภาครัฐ 8 แห่ง และภาคเอกชน 22 แห่ง

กระทรวงแรงงาน ในฐานะผู้ดำเนินการจัดงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการครั้งนี้จะสามารถทำให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพคนพิการ และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องจะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ในการผลักดันให้คนพิการได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของทักษะฝีมือ เพื่อสร้างโอกาสในการทำงาน มีอาชีพ มีรายได้ สามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระและพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับ เป็นเหรียญรางวัล ใบประกาศ และเงินรางวัล นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะได้รับเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือความภาคภูมิใจ ที่ได้แสดงให้เห็นศักยภาพ และยังเป็นตัวอย่างของความพยายามและความอดทน ที่สามารถให้กำลังใจแก่คนทั่วไปที่อาจท้อแท้ ได้มีแรงบัลดาลใจ ลุกขึ้นสู้กับชีวิตต่อไปได้อีกด้วย รมว.แรงงาน กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน โทร 0 2643 4988”