วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big Data System

นายเชาวฤทธิ์ ลำพาย ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน นายคฑาวุธ เทพยศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสนและหัวหน้าฝ่ายประสานงานและสร้างการรับรู้ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด รวมทั้งสิ้น จำนวน 56 แห่ง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big Data System สร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา (Big Data System) ให้บุคลากรอาชีวศึกษา ผู้ปฏิบัติงานสามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปขยายผลต่อยังสถานประกอบการในพื้นที่การกำกับดูแลของสถานศึกษา อีกทั้งได้ทดลองเข้าใช้งานระบบ เพื่อกรอกข้อมูลอัตรากำลังของสถานศึกษา การกรอกข้อมูลสถานประกอบการในความดูแล การสมัครผู้ใช้งานให้สถานประกอบการ และการกรอกความต้องการอัตรากำลังของสถานประกอบการ โดยมีนางสาวคณัสณันณ์พรรณ ผลทำมีบุญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฉะเชิงเทราและหัวหน้าฝ่ายข้อมูลกลาง เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมวอนนภา วิทยาลัยเทคนิคบางแสน