พม. จับมือ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือจ้างงานผู้สูงอายุและคนพิการ กว่า ๑๐๐ อัตรา ในปั๊มน้ำมันทั่วประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์) เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุและคนพิการ โดยมี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) และอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ณ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ๘ ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

สำหรับการจ้างงานผู้สูงอายุและคนพิการ นั้น บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด (บริษัทในเครือ) และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครพนักงานผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐๐ อัตรา ในตำแหน่งพนักงานบริการ และพนักงานทำความสะอาด ในสถานีบริการน้ำมันบางจาก ๒๑๗ สาขาทั่วประเทศ ส่วนบริษัท บางจากรีนเนท จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานผู้สูงอายุ จำนวน ๒๐ อัตรา ในตำแหน่งพนักงานสต๊อกสินค้าและจัดเรียงสินค้าภายในร้านสะดวกซื้อ “SPAR” อีกทั้งให้การสนับสนุนสินค้าของผู้สูงอายุและคนพิการ โดยการนำไปวางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ “SPAR” อาทิ ๑) ยำปลาดุกฟู ของนายจตุรงค์ ศรีรอด (ลุงแดง) ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ ๒) ตุ๊กตายาดมปทัยทิพย์ ของนางปทัยทิพย์ ศักดาวิษรัตน์  และ ๓) คลังปัญญากระเป๋าผ้า ของศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งทีสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ด้วยการจ้างงานผู้สูงอายุและคนพิการให้สามารถทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุและคนพิการ ซึ่งเป็นการประสานพลังประชารัฐอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้มีอาชีพและรายได้อย่างมั่นคง ส่งผลให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ลดการพึ่งพิงจากครอบครัว และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี เพียงสังคมให้โอกาส เกียรติ กำลังใจซึ่งกันและกัน

 

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร

กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

สามารถติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th หรือ https://www.facebook.com/OlderDOP/https://www.facebook.com/dop.go.th