อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) เป็นประธานเปิดการประชุมการมอบนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมเตรียมมอบของขวัญปีใหม่ ปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด “พม. เติมสุขทั่วไทย ๒๕๖๒” (Fill with Happiness)โดยมี ผู้บริหารระดับสูง พม. พร้อมด้วยอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (ผอ.สสว.) และหัวหน้าหน่วยงานทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕๐๐ คน เข้าร่วมประชุมรับฟังการมอบนโยบายดังกล่าง กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๖ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องราชา บอลรูม โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

พลเอก อนันตพร กล่าวว่า ปีใหม่ ๒๕๖๒ ที่กำลังใกล้มาถึง เป็นช่วงเวลาแห่งการส่งความสุข กระทรวง พม. ได้จัดเตรียมของขวัญปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด “พม.เติมสุข ทั่วไทย ๒๕๖๒” (Fill with Happiness) เพื่อส่งความสุขให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ประกอบด้วย ๔ ความสุข ดังนี้ ๑. สุขถ้วนหน้า (Happy All) ๒. สุขอาศัย (Happy Home) ๓. สุขร่วมใจ (Happy Heart) และ ๔. สุขยั่งยืน (Happy Time) ด้วยการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ เรื่อง “สังคมผู้สูงอายุ”

 

จากนั้น ในเวลา ๑๓.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) กล่าวถึงแผนการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยเร่งดำเนินแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิผู้สูงอายุ การสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ลำบาก การเสริมสร้างทักษะ สานพลังภูมิปัญญาแก่ผู้สูงอายุ แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาค เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจและสังคม จัดตั้งอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและขับเคลื่อนมาตรฐาน โครงการปรับสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม แผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต และแผนงานพื้นฐาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายในแผนงานรองรับเสริมสร้างสวัสดิการสังคม พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิต

ในการนี้ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายปรเมธี วิมลศิริ) เป็นประธานในการมอบประกาศเกียรติบัตรการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศเกียรติบัตรผู้ได้รับคัดเลือกเป็น ๑ คนดี มีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวง พม. ด้วย

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th หรือ https://www.facebook.com/OlderDOP