“ปลัดแรงงาน” นำ ขรก.รวมพลังคิกออฟกิจกรรม 5 ส สร้างความมั่นใจประชาชนผู้รับบริการ

“ปลัดแรงงาน” นำ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คิกออฟกิจกรรม 5 ส ของกระทรวงแรงงาน รวมพลัง สร้างการมีส่วนร่วม ดูแลสถานที่ทำงาน ให้มีระเบียบ สะอาด สวยงาม ปลอดภัย สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มารับบริการ

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด Kick Off กิจกรรม 5 ส ของกระทรวงแรงงาน ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า กิจกรรม 5 ส เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ซึ่งกิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย 3 ส แรก เป็นการพัฒนาสถานที่ ส่วน 2 ส หลัง เป็นการพัฒนาคน โดยประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนของการดำเนินกิจกรรม ได้แก่ สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและใจที่ดี บุคลากรมีระเบียบวินัยมากขึ้น ขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร วัสดุและงบประมาณ และการลดการเก็บเอกสารที่ซ้ำซ้อนลง นอกจากนี้กิจกรรม 5 ส ยังช่วยลดต้นทุนของหน่วยงานลงอีกด้วย

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า การดำเนินกิจกรรม 5 ส ก่อให้เกิดการทำงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับประชาชนผู้รับบริการ โดยการนำกิจกรรม 5 ส มาเป็นก้าวแรกของการบริหารที่จะนำไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพในงาน รวมทั้งช่วยพัฒนาจิตสำนึกในมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาไปสู่ระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป

“กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการแสดงพลังอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสดูแลสถานที่ทำงาน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และมีความปลอดภัย และหวังว่าทุกท่านจะนำประสบการณ์ที่ได้ช่วยขยายผลไปสู่ครอบครัว และชุมชน ให้มีการร่วมแรง ร่วมใจกัน รณรงค์ให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเองและประเทศชาติต่อไป”นายจรินทร์ฯ กล่าว

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม Big cleaning day โดยบุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงาน ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน กิจกรรมตลาดนัด Recycle กิจกรรม 5 ส ภายในสถานที่ทำงานของตนเอง นิทรรศการและการออกบูทกิจกรรมจากสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (Tipmse) และ บริษัทไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด โดยได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ทำความสะอาดจากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้