ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เยี่ยมชมนิทรรศการบ้านอีสาน ในงานมหกรรมวันดินโลก ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว……..

นายอนันต์. สุวรรณรัตน์ ปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวเบญจพร. ชาครานนท์. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  ผู้แทนจากหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และคณะผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมชม นิทรรศการบ้านอีสาน โดย นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 และนายก่อเกียรติ  จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ให้การต้อนรับ บริเวณการจัดนิทรรศการ โซน F ของนิทรรศการ 4 ภาค ใน #งานมหกรรมวันดินโลก ปี 2561 (World Soil Day 2018) ภายใต้หัวข้อ “น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุขให้แก่เรา”  “Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน อย่างเป็นที่ประจักษ์ นานาชาติให้การยอมรับและนำไปขยายผลในนานาประเทศอย่างแพร่หลาย ระหว่างวันที่ ๕ -๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยใน “บ้านอีสาน” ใน นิทรรศการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน บ้าน  4 ภาค ของกรมพัฒนาที่ดิน จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ การต้มเกลือ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม อาทิ ปลูกหม่อน สาธิตการเลี้ยงไหม การสาวไหม การมัดหมี่ การทอผ้าไหมแบบทอมือ นิทรรศการในโครงการพระราชดำริศูนย์ภูพาน  การนวดข้าวแบบโบราณ การผูกเสี่ยว ซึ่งเป็นประเพณี เก่าแก่และดีงามที่มีมาแต่โบราณของชาวอีสาน เพื่อให้เกิดความรักใคร่ ปรองดอง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สำหรับคนที่เป็น “เสี่ยว” กัน นอกจากนั้นยังมีการสาธิต การทำข้าวต้มมัด อาหารพื้นบ้านอีสาน การทำตุงใยแมงมุม ใช้ในบุญผะเหวด (พระเวส) เดือน 4 และมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสาน อาทิ ผ้าไหม ส้มตำ หม่ำ ไส้กรอกอีสาน ข้าวโพดต้ม และเครื่องปั้นดินเผาจากด่านเกวียน   ???.

รายงาน/ภาพ : พัชนี  เค้ายา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ #สพข_4