พด.เปิดศูนย์วิจัยดินแห่งเอเชีย CESRA

พด. เป็นหน่วยงานหลักที่มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดินของประเทศไทยสมบูรณ์แบบที่สุด ได้เปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์และน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนักวิจัยด้านทรัพยากรดินของภูมิภาคเอเชีย

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ได้จัดตั้งกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership หรือ GSP) เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศสมาชิก พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติและขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดย GSP แบ่งเป็น 8 ภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องกับความแตกต่างของสภาพภูมิประเทศและสังคม ได้แก่ อัฟริกา เอเชีย อเมริกากลาง ยุโรป แปซิฟิก อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง อัฟริกาเหนือ และอเมริกาเหนือ โดยไทยเป็นประเทศสมาชิกในกลุ่มภูมิภาคเอเชีย (Asian Soil Partnership หรือ ASP) มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 24 ประเทศ จากการประชุม ASP steering Committee วันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีมติให้ไทยเป็นประธาน ASP ต่อสมัยที่ 2 ในช่วงมิถุนายน 2561 – 2564 และการประชุม ASP Workshop ที่ประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีการระบุการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (Center of Excellence on Soil Research in Asia : CESRA) โดยให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว และที่ประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งที่ ๕ ณ สำนักงานใหญ่ FAO กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ได้เห็นชอบกรอบแนวทางการจัดตั้งและการดำเนินงานศูนย์ CESRA เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนักวิจัยด้านทรัพยากรดินของภูมิภาคเอเชีย

 

ทางด้านนางสาว เบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ตามที่ประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งที่ ๕ ณ สำนักงานใหญ่ FAO กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ได้เห็นชอบกรอบแนวทางการจัดตั้งและการดำเนินงานศูนย์ CESRA เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนักวิจัยด้านทรัพยากรดินของภูมิภาคเอเชีย และเนื่องจากกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักและมีความเชี่ยวชาญในการสำรวจทรัพยากรดิน และมีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดินของประเทศไทย ครบทุกกลุ่มชุดดินทั่วประเทศที่สมบูรณ์แบบ และทันสมัยที่สุดในเอเชีย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงให้กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์และน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์แห่งนี้ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทของ CESRA กับการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน” รวมทั้งการจัดสัมมนาเรื่อง “บทบาทของประเทศสมาชิกในการขับเคลื่อน CESRA” โดย MR. Ronald Vargas และ Ms. Rosalud de la Rosa