พม. จับมือ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือจ้างงานผู้สูงอายุและคนพิการ กว่า 100 อัตรา ในปั๊มน้ำมันทั่วประเทศ

วันที่ 6 ธ.ค. 61 เวลา 15.30 น. พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายและคนพิการ โดยมี นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุและนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ  ณ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

พลเอก สุรศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาลในการขับเคลื่อนงานด้านสังคมที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อมุ่งให้คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพอย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง     ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรม สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society)  กระทรวง พม. จึงได้ดำเนินมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ ด้วยเป้าหมายให้ผู้สูงอายุเป็น Active Ageing: Healthy Security Participation ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทำและการสร้างรายได้สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการทำงานและให้มีงานทำเพิ่มขึ้น ด้วยการกำหนดงาน อาชีพ และระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ของผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2(พ.ศ.2545 – 2564) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2559 เห็นชอบมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ 4 มาตรการ ได้แก่ 1) การจ้างงานผู้สูงอายุ 2) การสร้างที่พักสำหรับผู้สูงอายุ 3) สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ และ 4)การบูรณาการระบบบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ

พลเอก สุรศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกลุ่มคนพิการ กระทรวง พม. ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียมในสังคม จากการมีรายได้และมีงานทำอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยคุณค่าและศักดิ์ศรี  ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดประเด็นด้านการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามกฎหมาย ในอัตราส่วน 100 : 1 กับสถานประกอบการเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าภาครัฐได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมผู้สูงอายุและคนพิการให้มีรายได้และมีงานทำตามนโยบายประชารัฐเพื่อสังคมของรัฐบาล ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม

พลเอก สุรศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการจ้างงานผู้สูงอายุและคนพิการ นั้น บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด (บริษัทในเครือ) และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครพนักงานผู้สูงอายุ จำนวน 100 อัตรา ในตำแหน่งพนักงานบริการ และพนักงานทำความสะอาด ในสถานีบริการน้ำมันบางจาก 217 สาขาทั่วประเทศ ส่วนบริษัท บางจากรีนเนท จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานผู้สูงอายุ จำนวน 20 อัตรา ในตำแหน่งพนักงานสต๊อกสินค้าและจัดเรียงสินค้าภายในร้านสะดวกซื้อ “SPAR” อีกทั้งให้การสนับสนุนสินค้าของผู้สูงอายุและคนพิการ โดยการนำไปวางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ “SPAR” อาทิ 1) ยำปลาดุกฟู ของนายจตุรงค์ ศรีรอด (ลุงแดง) ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ 2) ตุ๊กตายาดมปทัยทิพย์ ของนางปทัยทิพย์ ศักดาวิษรัตน์  และ 3) คลังปัญญากระเป๋าผ้า ของศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) เป็นต้น

“ทั้งนี้ กระทรวง พม. ขอขอบคุณบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งทีสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ด้วยการจ้างงานผู้สูงอายุและคนพิการให้สามารถทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุและคนพิการ ซึ่งเป็นการประสานพลังประชารัฐอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้มีอาชีพและรายได้อย่างมั่นคง ส่งผลให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ลดการพึ่งพิงจากครอบครัว และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี เพียงสังคมให้โอกาส เกียรติ กำลังใจซึ่งกันและกัน” พลเอก สุรศักดิ์ กล่าวในตอนท้าย

 

##############