ประกันสังคม พบผู้แทน เจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ แจ้ง พ.ร.บ. เงินทดแทนฉบับใหม่มีผลใช้บังคับ 9 ธ.ค.61

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธานในการประชุมคณะผู้แทน เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อประชุมชี้แจงการบังคับใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  4 , 6 และ 7 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี ว่า พระราชบัญญัติกฎหมายว่าด้วย    เงินทดแทนในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2515 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ให้ความสำคัญต่อการให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย สูญหาย หรือเสียชีวิต อันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง ในภาคธุรกิจ ต่อมากระทรวงแรงงานได้ตระหนักถึงความสำคัญที่ลูกจ้างในทุกภาคส่วนของประเทศควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ จึงได้เสนอขอแก้ไขพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 ให้ขยายความคุ้มครองไปยังลูกจ้างของนายจ้างทุกประเภทกิจการ ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างของภาคส่วนราชการ รัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และกิจการที่ไม่แสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลได้เห็นชอบและประกาศใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 อันจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2561 นี้ ซึ่งการบังคับใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มีผลให้นายจ้างในภาคส่วนราชการ รัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และกิจการที่ไม่แสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจที่มีการจ้างงานลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป มีหน้าที่จะต้องยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้างและจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน เพื่อการคุ้มครองลูกจ้างกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย สูญหาย หรือเสียชีวิต อันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง ภายใน      30 วัน นับแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ หรือนับแต่วันที่มีลูกจ้าง 1 คนขึ้นไป ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็น     ที่ต้องมีการจัดประชุมชี้แจงการบังคับใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561 ให้ผู้แทนเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศได้รับทราบกันในวันนี้ อย่างไรก็ตามขอย้ำให้สถานประกอบการที่เป็นรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศที่มีการจ้างงานในประเทศ   มีหน้าที่ยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01) พร้อมสาขาอื่น (ถ้ามี) ภายใน 30 วันตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2561 (ภายในวันที่ 7 มกราคม 2561) หรือภายใน 30 วันนับตั้งแต่มีลูกจ้าง 1 คนขึ้นไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการจ่ายเงินสมทบ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/          สำนักประกันสังคมจังหวัดสาขาที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่

******************************

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

สอบถามงานประกันสังคม โทร. 1506 ให้บริการ 24 ชม.