กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับกลุ่มรัฐวิสาหกิจ”

กระทรวงยุติธรรม โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา และคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับกลุ่มรัฐวิสาหกิจ”

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องจามจุรีบอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยนางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และคณะ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับรัฐวิสาหกิจ” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา และคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้กับผู้แทนจากรัฐวิสาหกิจ

ในการอบรมฯ ดังกล่าว อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้กล่าวยืนยันเจตนารมณ์และความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้วาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน และที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรมหลายประการเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว โดยเฉพาะการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ในการนี้ จึงได้ขอบคุณคณะผู้จัดและผู้แทนจากภาครัฐวิสาหกิจทุกคนที่ได้เข้าร่วมอบรมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นต้นแบบการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนต่อไป