กรมทางหลวง ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน – อ.ทุ่งช้าง เป็น 4 ช่องแล้วเสร็จ รองรับการท่องเที่ยวของ จ.น่าน

กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน – อ.ทุ่งช้าง ตอน บ.ฝายมูล – อ.ท่าวังผา ระหว่าง กม.408+200 – กม.409+684 และ ตอน อ.เชียงกลาง – อ.ทุ่งช้าง ระหว่าง กม.443+622 – กม.452+400 แล้วเสร็จ รวมระยะทางยาว 10.26 กิโลเมตร ในพื้นที่ อำเภอท่าวังผา อำเภอเชียงกลาง และอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยทางหลวงสายนี้นับว่ามีความสำคัญ เนื่องจากเป็นเส้นทางสายหลักในการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.น่าน และยังสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้อีกด้วย

ลักษณะโครงการ ช่วงที่ 1 ตอน บ.ฝายมูล – อ.ท่าวังผา ระยะทาง 1.4 กิโลเมตร เป็นงานก่อสร้างขยายคันทางเดิมจาก 2 ช่องจราจร เป็นทางมาตรฐานชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ความกว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.5 เมตร เกาะกลางแบบยก กว้าง 5.1 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  ช่วงที่ 2 ตอน อ.เชียงกลาง – อ.ทุ่งช้าง ระยะทาง 8.7 เมตร เป็นการก่อสร้างขยายคันทางเดิม เป็นมาตรฐานทางชั้น 1 (2 ช่องจราจร)  ทั้ง 2 ตอน รวมงบประมาณ 249,067,000 บาท

ทางหลวงสายดังกล่าว จะช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยในการเดินทาง เพื่อรองรับการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ช่วยพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ รองรับการคมนาคมขนส่งสินค้าผ่านด่านชายแดนห้วยโก๋นกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ แขวงทางหลวงน่านที่ 2 โทร 0 5468 2232 หรือสายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)