พช.บึงกาฬ:ประชุมคณะทำงานติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30น. นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าคณะทำงาน เป็นประธานประชุมคณะทำงานติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดบึงกาฬครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ เป็นคณะทำงานและเลขานุการพร้อมด้วยคณะทำงานติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมเพื่อการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เช่น การทวงถามหนี้ การรับสภาพหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ การประนอมหนี้ การขยายเวลาและการผ่อนผันชำระหนี้ โดยมีการพิจารณาแยกประเภทโครงการของลูกหนี้ผิดค้างชำระ เข้ากลุ่มประเภท ICU สามารถแบ่งได้ 3 ประเภทดังนี้

1.ICU คือ กลุ่มโครงการที่มีลักษณะเพิกเฉย อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาดำเนินคดี หาตัวผู้กู้ไม่เจอ ลักษณะประวิงเวลาการชำระหนี้

2.ICU ที่มีทิศทางที่ดีขึ้น มีการรับสภาพหนี้และปรับโครงสร้างหนี้ กลุ่มลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตราการตามประกาศฯ(ฉบับที่2,ฉบับที่3)

3.กลุ่มที่ไม่ใช่ICU กลุ่มลูกหนี้ที่ค้างชำระ 1งวด และอื่นๆ

การพิจารณาแยกประเภทโครงการของลูกหนี้ผิดนัดชำระ ของจังหวัดบึงกาฬ สามารถแยกเข้ากลุ่มประเภทICUได้ดังนี้

1.ICU จำนวน 89 โครงการ

2.ICU ที่มีทิศทางที่ดีขึ้น จำนวน 89 โครงการ

3.กลุ่มที่ไม่ใช่ICU จำนวน 30 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 206 โครงการ จังหวัดบึงกาฬ มีการวางแผนการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้เหลือ5%ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2564 นี้ การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมทองพูล สิริกาโม ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

Change for good (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ