รมว.นำบุคลากร สธ. ประกาศเจตนารมณ์ 3 ป. 1 ค. ต่อต้านการทุจริต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำผู้บริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข รวมพลังสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กรประกาศเจตนารมณ์  “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมดำเนินการมาตรการ 3 ป. 1 ค. ปลุกจิตสำนึก สร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด“กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลรวมพลังแสดงเจตนารมณ์มุ่งมั่นแก้ปัญหาการทุจริต สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กำหนดการแก้ไขปัญหาทุจริตให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้หมดไปพร้อมมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปี 2561 ให้หน่วยงานในสังกัด 16 หน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับสูงมาก (80-100 คะแนน)

 

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดทิศทางป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยใช้มาตรการ “3 ป. 1 ค.” คือ ปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพกำหนดให้มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานที่โปร่งใส เป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อที่ 10 เรื่อง ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนและเป็นวาระแห่งชาติ ประเทศไทยในฐานะ1 ในสมาชิก 191 ประเทศได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านทุจริต ค.ศ.2003 ใช้กลไกประสานความร่วมมือกับภาครัฐทั้งฝ่ายข้าราชการประจำและการเมือง รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน รวมทั้งกลไกทางศาสนาและการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง

โดยศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล ได้นำคณะผู้บริหาร บุคลากร ประกาศเจตนารมณ์ว่า จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ จะเป็นคนดี มีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วย ความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชน

********************