ผู้เสียหาย ร้อง ปปง. ขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธฯ

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์   รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวว่า ในวันนี้   มีผู้เสียหายประมาณ 40 ราย ซึ่งเป็นผู้เสียหายกรณีการฉ้อโกงประชาชนของบริษัทเอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)  ได้เข้ายื่นเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. เพื่อขอให้ตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่ธนาคารกรุงไทยได้มีหนังสือแจ้งความร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และต่อมา  กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีหนังสือมายังสำนักงาน ปปง. เพื่อขอให้พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) กับพวก ตามความผิดมูลฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ตามมาตรา 3 (18) ซึ่งสำนักงาน ปปง. ได้รับเรื่องไว้ดำเนินการแล้ว และเมื่อวันที่  11 ตุลาคม 2561 ได้มีการเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณามอบหมายให้ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือทรัพย์สินแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

ทั้งนี้ หากประชาชนพบการกระทำความผิด สามารถแจ้งเบาะแสมายังสำนักงาน ปปง. ได้ที่   สายด่วน ปปง. 1710

 

*****************************