กรมปศุสัตว์แจงกรณีการให้บริการทำหมันแก่สุนัข-แมว เน้นสัตว์ที่ด้อยโอกาส ไม่มีเจ้าของและช่วงรณรงค์เท่านั้น (75/2562)

นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมีผู้แอบอ้างพาสุนัขและแมวของประชาชนมารับบริการทำหมันกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์แล้วเสียค่าใช้จ่าย  กรมปศุสัตว์จึงได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ เรื่องการให้บริการผ่าตัดทำหมันของกรมปศุสัตว์ โดยให้ปศุสัตว์จังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานรวมทั้งประชาชนทั่วไปทราบและทำความเข้าใจว่า  การดำเนินการฉีดวัคซีน และผ่าตัดทำหมันของกรมปศุสัตว์ที่เป็นการให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้น เน้นเฉพาะสัตว์ที่ด้อยโอกาส ไม่มีเจ้าของ หรือในช่วงที่มีโครงการรณรงค์เท่านั้น แต่เนื่องจากมีเฟซบุ๊กหนึ่ง ได้นำเรื่องดังกล่าว ไปนำเสนอด้วยความหมายที่คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง  ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่า ในขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันฟรีทั่วประเทศ  จึงโทรศัพท์สอบถาม และขอเบอร์โทรศัพท์ปศุสัตว์ประจำจังหวัดของตัวเองเพื่อติดต่อจองคิว รวมทั้งขอทราบวิธีการพาสัตว์ไปทำหมัน

ดังนั้น กรมปศุสัตว์ จึงสั่งการให้นายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ  สุวัธนะเชาว์  ผู้อำนวยการ   กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ติดต่อกับผู้ดูแลเฟซบุ๊กดังกล่าว เพื่อชี้แจงให้ทราบข้อเท็จจริง รวมทั้งขอให้แก้ไขข้อความในเฟซบุ๊กดังกล่าวให้ถูกต้อง พร้อมชี้แจงให้ปศุสัตว์จังหวัด และประชาชนที่มาขอรับบริการทราบต่อไปด้วยแล้ว หากกรมปศุสัตว์จัดกิจกรรมรณรงค์ผ่าตัดทำหมันทั่วประเทศเมื่อใดนั้น กรมปศุสัตว์จะประชาสัมพันธ์โดยผ่านทางสื่อมวลชนให้ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าอย่างแน่นอน แต่ขณะนี้ขอสงวนไว้ให้บริการเฉพาะสัตว์ในกลุ่มที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเท่านั้น อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว

****************************************

ข้อมูล : กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ                                               ข่าว : เพ็ญศิริ  ดวงอุดม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ