พช.โคราช ขยายผลสร้างความมั่นคงทางอาหารอำเภอหนองบุญมาก สู่การเป็น “1 หมู่บ้าน 1 ถนนกินได้ 1 ถนนแบ่งปัน”

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมพิธีเปิดถนนกินได้ ถนนแบ่งปัน ตามโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ถนนกินได้ 1 ถนนแบ่งปัน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ซึ่งได้มีการบูรณาการร่วมกับโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง “ผู้นำต้องทำก่อน”

โดยมีนางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอหนองบุญมาก เป็นประธานในพิธีเปิดถนนกินได้ ถนนแบ่งปัน ตามโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ถนนกินได้ 1 ถนนแบ่งปัน พร้อมทั้งได้มอบนโยบายให้กับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านในตำบลหนองบุนนาก ให้ตระหนักถึงการสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นผู้นำต้องทำก่อน นางสุทิน ขอบังกลาง ผู้ใหญ่บ้านหนองไทร หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่าหมู่บ้านได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน พร้อมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว

เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 โดยการณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วประเทศ เน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน และ เพื่อเป็นการต่อยอดขยายผลการดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความยั่งยืน โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในการขับเคลื่อนงาน และได้รับความร่วมมือกับคนในพื้นที่ชุมชน และคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไทร ในการโดยการทำกระถางปลูกผักจากยางรถยนต์ แจกจ่ายให้กับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านในตำบลหนองบุนนาก เพื่อขยายผลการปลูกผักสวนครัว ให้เป็น “1 หมู่บ้าน 1 ถนนกินได้ 1 ถนนแบ่งปัน” ทุกครัวเรือนคือคลังอาหาร ทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปัน

จากนั้นนางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอำเภอหนองบุญมาก พร้อมด้วยนางสาววันทนีย์ ปุญญาภาปารณีย์ ครัวเรือนโคกหนองนาต้นแบบ ประธานธนาคารพันธุ์พืชบ้านหนองไทร พาเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกพืชผักสวนครัว และพื้นที่เพาะพันธุ์ต้นกล้า ไม้พื้นถิ่นที่สำคัญ เช่น ต้นหว้า สะแบง ต้นแคนา ต้นตะค้อ เป็นต้น และชมนิทรรศการผลงาน จำนวน 4 นิทรรศการ ประกอบด้วย

1.การแบ่งปันเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จากธนาคารพันธุ์พืช

2.การแสดงสำรับเมนูอาหารปลอดภัยจากถนนกินได้ ถนนแบ่งปัน

3.การแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร

4.การแสดงนวัตกรรมแปรรูปขยะรีไซเคิล

นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต่อผู้นำชุมชนว่าในการขับเคลื่อนงานขอให้ความสำคัญการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ให้บรรลุวิสัยทัศน์ และการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า การปกป้องดิน สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้คติพจน์ “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบลสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

📌ณ บริเวณถนนเส้นกลางหมู่บ้าน หน้าโรงเรียนบ้านหนองไทร หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #พช_นครราชสีมา #CNS ที่นี่โคราช สถานีข่าว พช. รายงาน