รัฐบาลทุ่มงบกว่า 2.7 พันล้าน ให้ กคช. จัดสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้การเคหะแห่งชาติจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 2 ระยะที่ 1 จำนวน 12 โครงการ รวม 3,365 หน่วย วงเงินลงทุน 2,612.883 ล้านบาท และอนุมัติการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับ ผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน) อีก 1 โครงการ วงเงินลงทุน 115.649 ล้านบาท

          ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเสริมสร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการสังคมด้านที่อยู่อาศัย และได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) การเคหะแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้จัดทำแผนเสริมสร้างความมั่นคงด้านการอยู่อาศัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยในระดับราคาที่รับภาระได้ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ จัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 2 ระยะที่ 1 จำนวน 12 โครงการ รวม 3,365 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 2,612.883 ล้านบาท

สำหรับโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 2 ระยะที่ 1 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  • โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงสังคม ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 670,000 – 850,000 บาท จำนวน 10 โครงการ รวม 3,094 หน่วย ได้แก่
ลำดับ ชื่อโครงการ ลักษณะอาคาร จำนวน
1 โครงการฯ เชิงสังคม จ.ฉะเชิงเทรา (แปลงยาว 1) บ้านแฝด 2 ชั้น 362 หน่วย
2 โครงการฯ เชิงสังคม จ.สุพรรณบุรี (อู่ยา 1) บ้านแฝด 2 ชั้น 186 หน่วย
บ้านแถว 2 ชั้น 136 หน่วย
3 โครงการฯ เชิงสังคม จ.นครนายก (พรหมณี 1) บ้านแฝด 2 ชั้น 498 หน่วย
4 โครงการฯ เชิงสังคม จ.เพชรบุรี (โพไร่หวาน) บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 328 หน่วย
5 โครงการฯ เชิงสังคม จ.ลพบุรี (พัฒนานิคม) บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 188 หน่วย
6 โครงการฯ เชิงสังคม จ.สิงห์บุรี (บางกระบือ) บ้านแฝด 2 ชั้น 224 หน่วย
7 โครงการฯ เชิงสังคม จ.ศรีสะเกษ ระยะที่ 4 ส่วนที่ 2 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 120 หน่วย
บ้านแฝด 2 ชั้น 208 หน่วย
8 โครงการฯ เชิงสังคม จ.สกลนคร (สว่างแดนดิน) บ้านแฝด 2 ชั้น 278 หน่วย
9 โครงการฯ เชิงสังคม จ.ชุมพร บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 338 หน่วย
10 โครงการฯ เชิงสังคม จ.ปัตตานี บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 228 หน่วย

 

  • โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงพาณิชย์ ราคาเริ่มต้น 1.8 – 2.2 ล้านบาท จำนวน
    2 โครงการ รวม 271 หน่วย ได้แก่
ลำดับ ชื่อโครงการ ลักษณะอาคาร จำนวน
1 โครงการฯ เชิงพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ (บางพลี) ทาวน์โฮม 3 ทาวน์โฮม 2 ชั้น 184 หน่วย
2 โครงการฯ เชิงพาณิชย์ จ. ศรีสะเกษ ระยะที่ 4 ส่วนที่ 1 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 87 หน่วย

 

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 2 ได้แก่ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน) วงเงินลงทุน 115.649 ล้านบาท เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วไป ที่ยังไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ โดยจัดสร้างเป็นอาคารพักอาศัยสูง 4 ชั้น ซึ่งได้รับการออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์หรือการออกแบบเพื่อคน
ทั้งมวล (Universal Design) ขนาดพื้นที่ 28 ตารางเมตร จำนวน 6 อาคาร รวม 246 หน่วย อัตราค่าเช่าเริ่มต้น 1,700 บาทต่อเดือน

——————————————————————