รองผู้ว่าฯอยุธยา เปิดงาน “วันเก็บเกี่ยวข้าวโพดหลังนา แทนการทำนาปรัง” (เกษตรครบวงจร) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการปลูกพืชทางเลือก ประเภทข้าวโพดอาหารสัตว์ มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09:45 น. ที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดหลังนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมี นายสายัณห์ หงสา ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส์ จำกัด นายสุริยา สุริยกานนท์ ตัวแทนฝ่ายจัดงานฯ หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดครั้งนี้ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ สนง.เกษตรจังหวัดฯ สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.ปากจั่น ร่วมกับ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส์ จำกัด จัดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดหลังนา(เกษตรครบวงจร) จ.พระนครศรีอยุธยาขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการปลูกพืชทางเลือก ประเภทข้าวโพดอาหารสัตว์และการใช้ปุ๋ยตามหลักวิชาการ เป็นการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร ส่งเสริมการทำเกษตรแบบครบวงจร

การสร้างรายได้และความยั่งยืนให้กับเกษตรกร โดยในรุ่นการผลิต 63/64 มีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตและรับซื้อคืนแล้ว จำนวน 20 ราย จำนวนแปลงปลูกทั้งหมด 57 แปลง พื้นที่ปลูกรวมทั้งหมด 448 ไร่ เป็นเกษตรกรใน 3 อำเภอ คือ อำเภอนครหลวง อำเภอภาชี และอำเภอบางปะหัน โดยในปี 2564 บริษัทมีเป้าหมาย ขยายการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดและรับซื้อผลผลิตคืนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนไม่ต่ำกว่า 5,000 ไร่

ซึ่งทางจังหวัดมีพื้นที่ศักยภาพจริงๆที่มีโอกาสเติบโตในเรื่องการปลูกข้าวโพดหลังนากว่า 2 แสนไร่ ภายในงานยังมีการจัดฐานการเรียนรู้การปลูกข้าวแบบทันสมัย ครบวงจร นิทรรศการให้ความรู้เรื่องจุลินทรีย์สำหรับปรับปรุงดิน พร้อมจัดการเสวนาหัวข้อ ”การปลูกข้าวโพดหลังนา” มีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 200 คน

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya